Sanat akımlarına minimalist bakış

Dadaizm_nedir

Sanat Akımları

Geçmişten günümüze kadar bir çok sanatçı farklı düşüncelere bürünmüş ve bu düşüncelerini, duygularını, kırgınlıklarını ve siyasi görüşlerini yapmış oldukları sanatlar ile örtüştürüp duygularını açığa çıkarmaya çalışmışlardır. Kimi zaman bir ressamın bakış açısı başkaları için bir ilham kaynağı oluşturmuş ve birbirlerini taklit ederek bir kültürü ortaya çıkarmıştır. Bu kültürler zaman içinde çeşitli isimlerde anılmış ve birbirlerini takip etmişlerdir. Sitemiz üzerinden bu zamana kadar oluşan bir çok sanat akımını sizlerle tasarım kültürü kısmından paylaşmıştık. Hepsi uzun uzun sıkıcı yazılar olsa da bu seferki diğerlerinden biraz farklı.

Fas kökenli Fransız tasarımcı Amahouo Outmane tarafından hazırlanmış posterler, merak ettiğiniz sanat akımları hakkında size tek bakışta bilgi vaat ediyor! Tek bakış yetmez ikinci kez bakmak isteyen detaycı okuyucularımız için ise detaylı olarak bakmaları için sitemiz üzerinde bulunan linkleri açıklamalarını sonlarına serpiştirmeyi ihmal etmedik. İyi okumalar.

Dadaizm

Dadaizm_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: Fountain, Marcel Duchamp

Dadaizim sanat akımı Alman şair ve düşünür HugoBall  tarafından 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde, bir arka mahallesinde açtığı “Cabaret Voltaire” adlı bir mekanda ortaya çıkmıştır.

Dadacılar, kendi absürd eymelerinde aklın tükenmişliğini yansıtmak istemişlerdir. Şiir yazmanın resim/heykel yapmanın tiyatro oynamanın geleneksel yöntemlerini reddederek düzen karşıtı bir tavır takınan dadacılar düzen adına insan yaratıcılığını sınırlayana tüm kültürel verilere karşıdır. Dadaizim hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sürrealizm

Sürrealizm-2_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: La Persistencia de la Memoria, Dali

Sürrealizim sanat akımı 1910’ların sonlarında ve 20’li yılların başlarında bir edebiyat akımı olarak ortaya çıkan sürrealizm, bilinçaltının dizginlenmemiş düş gücünü açığa çıkarmayı amaçlayan ve otomatik yazı veya otomatizm adı verilen yeni bir ifade yolu ile deneysel çalışmalar yapıyordu. Sürrealizm, şair ve eleştirmen André Breton’un kaleme aldığı Sürrealizm Manifestosu’nun 1924 yılında Paris’te yayınlanması ile uluslararası bir entellektüel ve siyasî bir akım haline geldi. Sürrealizm hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sürrealizm_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: La Trahison des Images, Magritte‘in

Minimalizm

Minimalizm_nedir

Minimalizm sanat akımı, Minimalizm sözcüğü Fransızcadan gelen “minimum” sözcüğünden türemiştir. Minimum, kelime anlamı olarak “bir şey için gerekli en az veya en küçük miktar (derece, nicelik)” olarak tanımlanırken matematikteki ifadesi de, “değişken bir niceliğin inebildiği en alt basamak, asgari, minimal” şeklinde tariflenmiştir. Minimalizm hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kinetik sanat

Kinetik-Sanat_nedir

Kinetik Sanat akımı 20. yy.’da Amerika’da doğmuş olan Kinetik Sanat duran ya da hareket halinde bulunan objelerin retina ile algılanması olayı denemelerini konu edinen bir sanat türüdür. Optik deyimi hareket olayını da kapsamaktadır. Böylece kinetik-optik deyimi birbirine yakın anlamda kullanılmaktadır. Kinetik sanat büyük ölçüde optik özellik göstermektedir.Kinetik sanat hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Pop Art

pop-art-2_nedir

Pop Art sanat akımı, 1950′lerde özellikle ABD ve İngiltere’de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960′larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD’de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.

Pop Art, popüler sanatın kısaltılmış adıdır. Bir terim olarak ilk kez İngiltereli eleştirmen Lawrence Alloway’ın Şubat 1958′de Architectural Design dergisinde yayınlanan “The Arts and The Mass Media” adlı makalesinde görülmüştür. Bu akım sanatçıları, endüstri ürünü artıklarından gazete parçalarına kadar her şeyi kullanmış ve hazır doğa nesnelerini de sanat eseri olarak sunmuşlardır. Pop art sanat akımı hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Pop-art_nedir

Gelecekcilik

Fütürizm_nedir

Fütürizmin sanat akımının doğuşu, kübizmin yayılmaya başladığı yıllara rastlar. Fütüristler, kübistlerin araştırmalarından faydalanmakla birlikte, resim alanında yeni buluşlara gitmişler ve dikkate değer eserler arasında o zaman başlıca fütürist ressamlar tarafından yapılmış eşzamanlık anlayışı içinde kübist tarza giden kompozisyonlar yer almıştır. Çoğunlukla hareketli konular seçilmiş, karnaval sahneleri, fabrika, motor, son hızla giden otomobil, uçak, mekanik araçlar gibi boşluk içinde yer değiştiren, değişen temalar üstün tutulmuştur. 1914 – 1918 Dünya Harbi ile Fütürizm hızını kaybetmiş, fakat Marinetti prensiplerinden geri dönmemiştir. Futurism akımı hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fovizm

Fauvizm_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: La Gerbe,  Henri Matisse

Paris’te 1905 yılının Sonbahar Salonunda akademik bir sanat anlayışına kökten bir tavırla dikkat çeken bir grup sanatçı, Fransız eleştirmen Louis Vauxcell‘in yakıştırmasıyla “vahşi yaratıklar” yani “Fovlar“, 20 yüzyılın adı konmuş ilk dışavurumcu akımıdır.

Fovist” olarak nitelendirilen resimlerin başlıca özelliğiyse , son derece parlak ve zıt renklerin ‘anti-naturalist’ kullanımdır. Renk ve dokunun ön planda olduğu bu resimlerde genelikle manzara, natürmort ya da portreyle sınırı olağan içeriğin hemen hiç önemi yoktur; önemli olan resmin renk ve doku yoluyla iki boyutlu bir yüzey olduğunun vurgulanmasıdır. Fauvism sanat akımı hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dışavurumculuk

Dışavurumculuk_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: The Scream, Edward Munch

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) sanat akımı, 20. yüzyılın ilk yıllarında, izlenimciliğe tepki olarak doğan bir sanat akımıdır. Dış dünyanın insan üzerindeki etkisini belirtmeyi bir yana bırakır, gerçekçi görüşün yerine, sanatçının kendine özgü görüşü üzerinde durur. Dışavurumculuk, seçtiği yöntemlerin temeli bakımından romantizme benzer, ancak aslında bu akımdan farklıdır.Ekspresyonizm sanat akımı hakkında daha fazla bilgi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Soyut Sanat

Soyut-Sanat_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: Yellow, Red, Blue, Wassily Kandinsky

Soyut Sanat akımı Renk, çizgi, kütle, ton gibi çeşitli biçim öğelerinin bilinen nesnelere benzemeyecek biçimde kullanımı sonucu ortaya çıkan geometrik veya amorf imgelerle oluşturulan düzenlemeleri içerir.

Soyut Dışavurumculuk

Soyut-Dışavurumculuk_nedir

Soyut Dışavurumculuk akımı İvmesini büyük ölçüde Amerikalı soyut sanatçılar grubundan alan Soyut Dışavurumculuk, 1940’ların başında New York’ta oluşmaya başlamıştır. Akımın oluşmasında bir başka etken, 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı olumsuz etkilerden kaçan Ernst, Dali, Masson ve Matta gibi Gerçeküstücü sanatçıların o sırada dünyanın yeni sanat merkezi durumuna gelen New York’a gitmeleridir.

Kubizm

Kübizm_nedir

Kübizm sanat akımı 1908’de Paris’te Picasso ve Braque öncülüğünde oluşan akım. Bu iki sanatçının yapıtlarını, küplerden oluşan bireşimler (“kübik acayiplikler”) olarak yorumlayan eleştirmen Louis Vuaxcelles akıma “Kübizm” adını vermiştir… Kübizm, cismin parçalara ayrılması ve yeniden değişik bir yorumla bir araya getirilmesi ilkesine dayanır.

Yeni Gerçekçilik

Yeni-Gerçekçilik_nedir

Yeni Gerçekçilik sanat akımı ABD’de 1950’lerde Soyut Dışavurumculuk’a karşı oluşan Pop Sanat’a koşut olarak, Avrupa’da da 1960’ların başında, sanat eleştirmeni Pierre Restany, Klein ve Arman’ın kurduğu ve güncel gerçeği olduğu gibi işlemeye yönelik sanatçıların oluşturduğu topluluk. Yeni Gerçekçiler, Pop Sanat’a çok yakın olmakla birlikte tümüyle tüketim kültürünü konu alan Pop’un ötesinde kent kültürünün duygusal ve nesnel yönünü de ele almışlardır.

Rönasans

Rönesans_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: Mona Lisa, Leonardo Da Vinci

Rönesans sanat akımı Sözcük genel anlamda, İtalya’da 15. yüzyılda başlayan ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşan entelektüel bir etkinliği içermektedir. Rönesans terimi ilk kez 15. yüzyılda “klasik öğretinin yeniden doğuşu”nu tanımlamak üzere kullanılmış, daha sonra Vasari’nin 1550 tarihli ünlü kitabında “sanatların yeniden doğuşu” anlamında ele alınmıştır. Terimin anlamının edebiyat ve sanat etkinliği olarak belli bir dönemi içermesi ve yaygınlaşması 18. yüzyılda başlamıştır.

Post İzlenimcilik

Post-İzlenimcilik_nedir

Post İzlenimcilik sanat akımı “Ard İzlenimcilik”. 1880’lerin ortasında Fransa’da İzlenimcilik akımı artık belli bir doyum noktasına ulaşmıştı…Terim ilk kez İngiliz eleştirmen R.Fry tarafından 1900’lerin başında Cézanne, Van Gogh ve Gauguin için kullanılmıştı…Daha çok İzlenimcilik sonrası yeni arayışların bir simgesiydi…Temelde izlenimci renk ve teknikleri yadsımamakla birlikte, İzlenimcilik’in renk ve ışık etkileriyle sınırlanan anlatım biçimlerine karşıydı. Post İzlenimciler’in amacı daha özgür bir anlatım diline ulaşmaktı.

Optik Sanat

Optik-Sanat_nedir

Optik sanat akımı 1960’larda Kinetik Sanat kapsamı içinde optik yanılsamaya dayalı anlatım biçimi. [Geometrik kompozisyonların] amacı görsel ikilikten yararlanarak retinayı güçlü biçimde etkilemek ve optik yanılsama yoluyla titreşim, yanıp sönme ve hareket duygusu yaratmaktır.

De- stijl

De stijl sanat akımı 1920’lerde tasarım, sanat ve mimarlık alanlarında etkili olan ilk önemli “modern hareket”lerden biri… Ressam, tasarımcı, yazar ve propagandacı Van Doesburg öncülüğünde gelişen ortak bir proje ya da girişim niteliğindedir… De Stijl, Hollandaca’da “stil, tarz” anlamının yanı sıra “dikme, söve, destek” anlamına da gelir.

De-Still_nedir
Posterde yapılmış olan gönderme: Piet Mondrian

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir